Akupunktur

Akupunktur betyr å stikke med tynne nåler gjennom hud i den hensikt å kurere, forebygge eller bevare helse.
Akupunktur er latinsk og således et vestlig ord. Acus betyr nål og punktur betyr å stikke.

Klassisk akupunktur
Klassisk akupunktur har noe misvisende vært brukt på akupunktur slik det blir praktisert i Kina i dag.
Måten å tenke på sunnhet og sykdom er veldig annerledes enn det man er vant med innenfor Vestlig Biomedisinsk tenkning.

Medisinsk akupunktur
Det finnes en nyere form som går under flere benevnelser: Triggerpunktakupunktur, Nevrofysiologisk akupunktur eller Medisinsk akupunktur.
Denne typen akupunktur baserer seg mye på medisinsk forskning og nevrofysiologiske prinsipper.
Akupunktur har følgende effekter:

- Stimulerer kroppens immunforsvar
- Stimulerer hormoner
- Stmulerer nervesystemet
- Stimulerer smertehemmende mekanismer som endorfiner etc.

Les mer om dette fagfeltet på:
www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Fagforum-for-medisinsk-akupunktur/Vaart-fagfelt

Manuell terapi

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse,
behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuten kan henvise til legespesialister eller til andre undersøkelser også til fysioterapi.
De kan også henvise til røntgen, MR og CT.
Manuellterapeuten kan sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 uker. Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte.
Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og -manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering.

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?
Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i Nerve-,muskel- og skjelettapparatet. Eksempler er: Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg, Nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet,Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter sykdom,slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader
(for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Denne informasjon er kortfattet og hentet hovedsaklig fra:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Manuellterapi/Om-manuellterapi

Nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR)

Nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) Faggruppe NOR skal fremme fagspesifikk utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi.

Onkologi og Lymfologi

Startet opprinnelig som interessegruppe for lymfødembehandling. Faggruppen skal være en organisasjon for NFF-medlemmer med interesse for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysioterapi innenfor den palliative omsorg er å betrakte som en selvfølgelig del av den onkologiske fysioterapi og nevnes derfor ikke separat.

Hovedmålene for faggruppen er beskrevet slik i Mål og Handlingsplan:
1. Faget: Faggruppen skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøvelsen av onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.
2. Pasienter: Faggruppen skal arbeide for at kreft- og lymfødempasienter i Norge har et tilgjengelig og faglig forsvarlig fysioterapitilbud.
3. Medlemmer: Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser. Antall krefttilfeller er økende.

Mange kreftpasienter overvinner sin kreftsykdom og må leve med seinvirkninger etter sykdom og/ eller behandling. Fysioterapi kan da være av betydning for å bedre livskvaliteten. Også hvor helbredelse ikke er mulig er fysioterapi et viktig tilbud, og alle landets palliative enheter har ansatt fysioterapeuter. Lymfødem, både kreftrelatert og når årsaken er en annen, er en diagnose som i senere år har fått mer oppmerksomhet. Behov for og mulighet til
behandling har blitt tydeligere. NFF tilbyr et ukeskurs som introduksjon i behandling av kreftrelatert lymfødem og fysioterapeuter kan få kompetanse i
Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling ved å ta et fire ukers kurs i regi av Skandinavisk Forum for Lymfologi.

Les mer om dette fagfeltet på:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Onkologi-og-lymfologi/Om-faggruppen-og-vaart-fagfelt/Vaart-fagfelt

Barne og ungdomsfysioterapi

Fysioterapeutens kompetanse og kunnskap om barns motoriske utvikling blir benyttet overfor barn med funksjonshemninger og i forebyggende
og helsefremmende arbeid for barn. Barn under skolealder får rutinemessig helsekontroll gjennom helsestasjon.
Fysioterapeuter samarbeider med foreldre, leger, helsesøstre og pedagogisk personell.
NFF tilbyr både etterutdanning innen barnefysioterapi og vidre utdanning innen pedagogikk,veiledning og (re)habilitering opp til hovedfagnivå.

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Barne-og-ungdomsfysioterapi

Ergonomi

Fysioterapeuter som arbeider med helse og miljøarbeid har et arbeidsfelt som omfatter helsefremmende og forebyggende
oppgaver jfr. arbeidsmiljøloven ergonomi betyr å tilpasse arbeidsmiljøet til mennesket og innbefatter både organisering og
tilrettelegging av arbeid, utstyr og arbeidsteknikk. Fysioterapeuter utfører arbeidsplassvurdering for NAV.

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Ergonomi/Vaart-fagfelt

Geriatri

Betyr å jobbe med eldre mennesker. Målet for fysioterapeuten er: Arbeide for ett bedre fysioterapitilbud til eldre
når det gjelder forebygging og behandling. Utvikle økt forståelse og kunnskap om geriatri.

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Geriatri/Vaart-fagfelt

Hjerte og lungefysioterapi

Hjerte og lungefysioterapi utføres på sykehus, på institusjoner, i kommunehelsetjenesten og på fysikalske institutt.
Behandlingen kan benyttes som ledd i akutt behandling med tanke på slimmobilisering og sirkulasjon.
Ellers for å gi pasienten innsikt i egen situasjon og hjelp til å opprettholde best mulig funksjon i det daglige livet.

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Hjerte-og-lungefysioterapi/Vaart-fagfelt

Idrettsfysioterapi

Faggruppen for idrettsfysioterapi er den største faggruppen i forbundet. (FFI)Fysioterapeuten ønsker å øke og formidle kunnskap om
de positive helseeffektene av regelmessig aktivitet for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolningen generelt.
FFI har som mål å samle fysioterapeuter med intresse for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin.

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Idrettsfysioterapi/Virkeomraade

Kvinnehelse

Fysioterapeuters arbeid omfatter svangerskap og barseltid, bekkenløsning, inkotinens og underlivssmerter av ulike slag.
Fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse er ansatt privat, kommunalt, på sykehus og i rehabiliteringsavdelinger samt innen
forskning, utdanning og administrasjon

For videre informasjon se gjerne link til fysioterapiforbundets sider:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Kvinnehelse/Vaart-fagfelt

Mensendieck

Er en fysioterapiform utført av fysioterapeuter utdannet ved Mensendieckutdanningen, Høgskolen i Oslo. Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med og forstå Mensendieck Fysioterapeuten er opptatt av å gjøre en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det stor vekt på individets iboende muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne, gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står sentralt i behandlingen oppleve egen kropp. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient. Det veksles mellom øvelser, assisterte bevegelser og passiv bearbeidelse av ledd og muskler. Det settes av god tid og avspenning er en viktig del av behandlingen. Det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning. Treningen har som formål å informere, lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse for bevegelse og belastning, og det gis individuell veiledning i gruppen.

Les mer om dette fagfeltet på:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Mensendieck/Vaart-fagfelt

Psykiatrisk og psykosomatisk

Fysioterapeuter er kvalifisert til å arbeide med mennesker som har ulike former for kroppslige og psykiske lidelser. Tradisjonelt har psykosomatiske og mindre alvorlige former for psykiske lidelser vært forbundet med denne formen for fysioterapi. I dag arbeider imidlertid fysioterapeuter med et bredt spekter av funksjonsproblemer, som anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, astma og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteleddslitasje, følgetilstander etter skader, samt psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og schizofreni.

Fysioterapeutens arbeid består av:
- Undersøkelse/funksjonsvurderinger
- Behandling og rehabilitering, individuelt og i gruppe
- Fysisk aktivitet, trening og lek

Les mer om dette fagfeltet på:
http://fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Psykiatrisk-og-psykosomatisk/Vaart-fagfelt